Schimmelbeseitigung Anwendungsbereiche

ValloData

Vallovapor© prowadzi „na miejscu“ pomiary zanieczyszczenia biologicznego dla przemysłu i gospodarki mieszkaniowej, a także dla służby zdrowia, w wyniku których wykazywana jest obecność mikroorganizmów w powietrzu pomieszczeń. Oprócz pomiarów zanieczyszczenia mikrobiologicznego firma Vallovapor© oferuje także pomiary na zawartość substancji szkodliwych we wnętrzach, jak badanie kurzu na zawartość niepożądanych chemikaliów, próby powietrza na zawartość środków rozpuszczających, drewna na zawartość środków ochronnych do drewna, a także próby przecierania pod kątem opisanych w literaturze parametrów zamglenia.


ValloData Produkty detaliczne!

Mikroorganizmy (np. grzyby, drożdże) są zwykle obecne w środowisku. Oprócz wielu pożytecznych funkcji niektóre mikroorganizmy mogą wywoływać w obrębie mieszkalnym, ale także u pracobiorców w przemyśle różne schorzenia, a także wpływać na pogorszenie się jakości produkcji. Vallovapor© przeprowadza pomiary zanieczyszczenia biologicznego. Wyniki oceniane są według wytycznych technicznych lub zgodnie ze stanem nauki i techniki. W przypadku podwyższonych wartości konieczne jest podjęcie higienicznych środków zaradczych w badanych obszarach. Jesteśmy ekspertami w dziedzinie pomiaru zanieczyszczenia biologicznego i na podstawie naszego wieloletniego doświadczenia i kompetencji interdyscyplinarnych oferujemy Państwu rozwiązania z jednego źródła. Specjalne badania biologiczne przeprowadzane są w ścisłej współpracy z doświadczonymi laboratoriami biologicznymi. Nasi współpracownicy przeprowadzają na Państwa zlecenie „na miejscu” pomiary w celu określenia zarazków w powietrzu pomieszczenia i określają przy tym stężenie grzybów pleśniowych i bakterii. Wyniki zostaną zestawione i ocenione w ekspertyzie. Do tego opracujemy dla Państwa propozycje rozwiązań i sporządzimy katalog środków zaradczych w celu ograniczenia lub wyeliminowania narażenia.

Prowadzimy ponadto badania dotyczące analizy wnętrz we współpracy z instytutami ds. badań.

Klimat wnętrza ma wyraźnie odczuwalny wpływ na nasze samopoczucie. Zanieczyszczenia wnętrz stanowią potencjalne zagrożenie szczególnie dla wrażliwych osób takich jak chorzy, małe dzieci i kobiety w ciąży.

Celem badań wnętrz jest stąd rozpoznanie substancji szkodliwych i innych chemikaliów oraz ich zlokalizowanie. Dopiero wówczas można je docelowo usunąć lub przynajmniej zminimalizować te zanieczyszczenia.


Vallovapor© zbada dla Państwa przykładowo:
zostaną unieszkodliwione zarazki chorobotwórcze (jak bakterie i alergeny),
próbki powietrza na zawartość rozpuszczalników,
drewno na zawartość środków ochrony drewna,
materiały budowlane i inne celem poszukiwania źródła zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami,
próbek złożonych pod kątem opisanych w literaturze parametrów zamglenia.Badanie kurzu domowego

Kurz domowy jest systemem wskaźników dla określenia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach średnimi i ciężkimi związkami lotnymi.

Środki do konserwacji drewna, środki zmniejszające palność, plastyfikatory, środki biobójcze i inne zanieczyszczenia zostają powoli pozbawione gazu i skraplają się na kurz lub przez bezpośredni kontakt z zanieczyszczonymi przedmiotami wyposażenia wnętrz przechodzą w kurz. W ten sposób substancje szkodliwe rozdzielane są w całym mieszkaniu lub domu.

Badania kurzu domowego dają przegląd spektrum zanieczyszczeń w pomieszczeniu.

I tak można również rozpoznać zanieczyszczenia w formie pestycydów stosowanych od dłuższego czasu przez osoby przeprowadzające dezynsekcję.

Vallovapor© bada próbki kurzu domowego przykładowo pod kątem:
środków biobójczych
plastyfikatorów
środków zmniejszających palność
węglowodorów poliaromatycznych (PAK)
związków cynoorganicznych
organicznych środków do konserwacji drewnaBadanie powietrza

Jakość powietrza we wnętrzach jest ważna dla indywidualnego samopoczucia oraz wydajność w domu i w miejscu pracy. Po zakończeniu prac renowacyjnych lub w wyniku zanieczyszczeń w budynkach, jak i przy obchodzeniu się z niebezpiecznymi materiałami w miejscu pracy może dochodzić do zwiększonego zanieczyszczenia powietrza lub obciążenia zapachami. Vallovapor© analizuje zebrane próbki powietrza na odpowiednim środowisku (Tenax, węgiel aktywny, Anasorb, DNPH, żel krzemionkowy, poliuretanu, itp.) pod kątem szerokiego spektrum lekkich i średnich związków lotnych (VOC SVOC).

Do tego zalicza się m. in. badanie na zawartość:
chlorowanych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych,
aldehydów, kwasów, estrów, eterów, amin, związków glikolu,
środków do konserwacji drewna (PCP, Lindan), polichlorowanych bifenyli (PCB) i środków zmniejszających palność.Środki konserwujące do drewna

W celu ochrony przed szkodnikami (insekty, grzyby), warunkami atmosferycznymi i w ramach ochrony przed pożarem drewno pokrywane jest środkami do konserwacji i zmniejszającymi palność. Substancje czynne w tych środkach mogą się ulatniać w formie gazu i rozchodzić we wnętrzu przez powietrze w pomieszczeniu i kontakt z kurzem domowym. W określonych przypadkach zalecamy terminowe badanie pod kątem substancji i związków szkodzących zdrowiu.

Ma to miejsce przede wszystkim:
przed rozbudową poddaszy,
przed przekształcaniem hal fabrycznych w biura i
przed zakupem nieruchomości.


Zaleca się także dokonanie analizy w przypadku dolegliwości zdrowotnych mieszkańców. W zależności od historii budynku oferujemy Państwu specjalne badania dotyczące różnych parametrów.


Vallovapor© bada następujące związki:
pozostałości środków ochrony drewna (PCP, DDT, Lindan, chloronaftaleny, PAK itd.)
nowoczesne środki ochrony drewna (azole, pyretroidy itd.)
związki cynoorganiczne (MBT, DBT, TBT itd.)Badanie materiałów

Badania materiałów budowlanych i innych materiałów we wnętrzach przeprowadzane są przede wszystkim z powodu już zidentyfikowanych zanieczyszczeń. Do badań pozwalających się zorientować w rodzaju zanieczyszczeń nadają się przykładowo analizy kurzu domowego.

W każdym razie radzimy Państwu analizę materiałów, jeżeli nie można wykluczyć zanieczyszczenia powstałego podczas wcześniejszego użytkowania. Kryterium to jest dla Państwa przykładowo ważne, zanim nabędziecie nieruchomość na zanieczyszczonym terenie lub zechcecie się wprowadzić do starego budynku przemysłowego. Z przyjemnością udzielimy Państwu porady odnośnie idnydwidualnych potrzeb.

Można uniknąć niepożądanych niespodzianek, jeżeli zbada się produkty budowlane przed ich użyciem do prac renowacyjnych i rekultywacyjnych.


Vallovapor© bada przykładowo:
masy fug na zawartość PCB, CP, ftalanów, związków cynoorganicznych,
tapet na zawartość tworzyw sztucznych, TCEP, plastyfikatorów,
kleje na zawartość monomerów, rozpuszczalników, plastyfikatorów,
wykładziny dywanowe na zawartość VOC, plastyfikatorów, środków owadobójczych,
produkty drewniane na zawartość terpenów, aldehydów, kwasów organicznych.
 
ValloData - ekspertyza
Vallovapor© sporządza dla Państwa we współpracy z instytutami badawczymi i na podstawie naszych badań fachowe i rzetelne oraz eksperckie stanowiska odnośnie artykułów spożywczych, produktów i zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń.

Nasze badania obejmują wszystkie obszary, które są dla Państwa istotne.

Zgodnie z listą pytań z Państwa zlecenia
  • dokonujemy analizy pod kątem substancji i związków,
  • oceniamy wyniki badań i
  • udzielamy porad odnośnie wyników.
Na zakończenie chcemy przekazać Państwu cenne wskazówki i instrukcje celem Państwa dalszego postępowania.

U nas otrzymacie Państwo zawsze proekologicznie i ekonomicznie przemyślane plany i rozwiązania.

Prosimy o opisanie nam swojego problemu – Tel.icznie a także osobiście po wcześniejszym Tel.icznym uzgodnieniu terminu.